Archívy značky: dotácie

Štátne dotácie na fotovoltaiku 2015

(SIEA) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala správu v ktorej upresňuje čerpanie dotácií na malé zdroje.

(SIEA) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) navrla, aby domácnosti  jednoducho získali poukážky. Týmito poukážkami sa má po inštalácii fotovoltaiky uplatniť dotácia podľa celkového výkonu malého fotovoltaického zdroja. SIEA zabezpečí evidenciu žiadostí a v tomto projekte by tak mako prísť k jednoduchšiemu prístupu k dotáciám na fotovoltaiku v roku 2015.

Hlavnou myšlienkou podpory je sprístupnenie produktov inštalácie malých fotovoltických systémov do 10kw domácnostiam ktoré nad takouto inštaláciou uvažujú avšak vysoké vstupné náklady im v danej situácii bránia v realizácii.
Na podporu obnoviteľných zrojov energie pre domácnosti vláda SR schvlila už v Januári 2014 až 100 milińov eur, ktoré poskytla európska únia z eurofondov. (Dotácie sa netýkajú iba fotovoltaiky, ale spadajú do tejto kategórie aj: veterné turbíny, slnečné panely na orev vody, tepelné čerpadlá, kotle na biomasu)
Program prostredníctvom ktorého budú prípevky vyplácané – Operačný program kvalita životného prostredia bol následne na to schválený v októbri 2014.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorého účinnosť nadobúda platnosť 1. 4. 2015, a je súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce, odstraňuje potrebu verejného obstarávania pre rodinné domy a tým sa znače celý proces zjednodušuje.

Pre Vás je dôležité, aby ste poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. V prípade ak potrebujete v tejto oblasti poradiť neváhajte nás kontaktovať na tel. 0949 816923.
Potom budete môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu fotovoltaického zariadenia s daným výkonom v konkrétnom rodinnom dome. Podľa návrhu SIEA obdržíte poukážku, ktorú si uplatníte pri samotnej inštalácii FV. Všetky ostatné potrebné potrebné dokumenty a formuláre predoží naša firma SIEA spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky. Inštaláciu fotovoltaiky musí zabezpečiť odborne spôsobilá osoba s certifikátom od MHSR. (samozrejme toto oprávnenie máme ako jedny s prvých na SK)

Koľko dostanete ?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za montáž systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých komponentov a spojovacieho materiálu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Kedy to bude??

Predpokladáme že v druhej polovici roku 2015 už príde k samotnej realizácii dotácií pre fotovoltaiku. Treba si uvedomiť ale , že žiadostí bude veľmi veľa a tým sa čas na praktické uplatnenie môže značne predĺžiť.